28 listopada 2019

Działalność zakładu 2019/2020

Seminarium projektowe „Edukacja STEAM”

Dnia 22 sierpnia 2020 roku odbyło się Seminarium Naukowe, w ramach Dni Otwartych Akademii Programowania i Robotyki, poświęcone kształceniu w modelu STEAM, zorganizowane pod patronatem Zakładu Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie stanowiło element projektu „Edukacja STEAM” realizowanego przez Stowarzyszenie „ZA BOREM”, współfinansowanego przez Województwo Lubuskie w ramach zadania „Lubuska Odnowa Wsi”. W programie: 1) Desygnaty współczesnych narzędzi ICT w edukacji na przykładzie zrealizowanych projektów (Eunika Baron-Polańczyk, Dariusz Polańczyk; 2) Programowanie i robotyka w nowej Podstawie programowej z informatyki w szkole podstawowej (Aneta Raczykowska); 3) Dyskusja i podsumowanie. W Seminarium uczestniczyli pracownicy naukowi, praktycy edukacji – nauczyciele, trenerzy.

[Eunika Baron-Polańczyk, Jacek Jędryczkowski, 25.08.2020]

Konferencja Naukowa On-line „Edukacja przed, podczas i po pandemii”

Dnia 20 czerwca 2020 roku odbyła się w trybie on-line, Konferencja Naukowa pt. „Edukacja przed, podczas i po pandemii”, organizowana przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W spotkaniu podjęto próbę poszukiwania odpowiedzi m.in. na pytanie: jak będzie wyglądało tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi człowieka po zakończeniu pandemii? Eunika Baron-Polańczyk uczestniczyła jako prelegent i wygłosiła referat pt. „Wizualizacja czasu wolnego studentów przed i w czasie pandemii COVID-19”. Prezentacja zawierała wyniki badań środowiskowych prowadzonych w ramach działalności Zespołu Pedagogiki Mediów i Kultury Edukacji – projektu nt.: „Wybrane społeczno-technologiczne aspekty akademickiej edukacji w trybie online w okresie pandemii – perspektywa międzynarodowa”.

[Eunika Baron-Polańczyk, 22.06.2020]

Konferencja pn.: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Dnia 18 lutego 2020 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze odbyła się konferencja pn. „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Wykład pt. „Konsumpcjonizm – kto nas szpieguje?” wygłosił dr Jacek Jędryczkowski W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych, związków zawodowych oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych z Zielonej Góry i okolic wraz z uczniami.

[Jacek Jędryczkowski, 18.02.2020]

Seminarium pn.: „Aktualne problemy i rozwój kompetencji miękkich w oświacie”

Dnia 16 stycznia 2020 roku w Polkowicach odbyło Seminarium specjalistyczne nt.: „Aktualne problemy i rozwój kompetencji miękkich w oświacie”, organizowane przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego i Związek Powiatów Polskich. W spotkaniu wzięli udział zarówno pracownicy naukowi, jak również przedstawiciele praktyki edukacyjnej – dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z regionu Zagłębia Miedziowego i okolic. Eunika Baron-Polańczyk uczestniczyła jako prelegent i wygłosiła referat pt. „Przemiany ICT a wyjaśnianie mechanizmów budowania wiedzy (przegląd teorii i dobrych praktyk)”.

[Eunika Baron-Polańczyk, 16.01.2020]

Spotkanie członków Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego

4 grudnia 2019 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie członków Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego. Na spotkaniu swoje wystąpienie z tematem: Współczesne zagrożenia medialne – uzależnienia od mediów, cyberprzemoc, seksting przedstawiła dr Ewa Nowicka z Zakładu Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kolejne dwa referaty: Terapia uzależnień realizowana w warunkach izolacji penitencjarnej – na przykładzie Zakładu Karnego w Krzywańcu omówiły: kpt. Barbara Dudzik-Moczulska i por. Anna Cholewicka-Nadachowska oraz Cechy poszczególnych pokoleń, różnice w życiu zawodowym i osobistym a także w postrzeganiu świata i codziennym funkcjonowaniu – przedstawiła Jolanta Tajchert, psychoterapeuta z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze.

[Ewa Nowicka, Eunika Baron-Polańczyk, 05.12.2019]

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Edukacyjna nt. „NAUCZYCIEL. CZAS. PRZESTRZEŃ. SZKOŁA”

Dnia 28 listopada 2019 roku w Zielonej Górze odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Edukacyjna nt. „Nauczyciel. Czas. Przestrzeń. Szkoła. (Podnoszenie efektywności procesu edukacji)”, organizowana przez Uniwersytet  Zielonogórski, Wydział  Pedagogiki,  Psychologii  i  Socjologii, Instytut  Pedagogiki, Zakład  Pedagogiki  Szkolnej; Szkołę  Podstawową  nr 18, im.  Arkadego  Fidlera  w  Zielonej  Górze. W Konferencji wzięli udział zarówno pracownicy naukowi, jak również przedstawiciele zielonogórskich szkół, nauczyciele praktycy. Eunika Baron-Polańczyk wygłosiła referat pt. „Przemiany ICT a wyjaśnianie mechanizmów budowania wiedzy (przegląd teorii i dobrych praktyk)”.

[Eunika Baron-Polańczyk, 02.12.2019]

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika dziecka. Tradycje dla współczesności”

W dniach 18-19 listopada 2019 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa organizowana z okazji 90-lecia życia i 70-lecia pracy zawodowej Prof. zw. dr hab. Marii Jakowickiej. Organizatorem konferencji był Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W konferencji uczestniczyły dr hab. Euniak Baron-Polańczyk, prof. UZ, dr Jarosław Wagner oraz dr Ewa Nowicka, która zaprezentowała temat: Znaczenie edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej.

[Ewa Nowicka, Eunika Baron-Polańczyk, Jarosław Wagner, 20.11.2019]

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczności lokalne. Zrównoważony rozwój jako wyzwanie społeczno-gospodarcze i edukacyjne”

Dnia 14 listopada 2019 roku w Polkowicach odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Społeczności lokalne. Zrównoważony rozwój jako wyzwanie społeczno-gospodarcze i edukacyjne”, organizowana przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego i Dolnośląską Szkołę Wyższą. W Konferencji wzięli udział zarówno pracownicy naukowi, jak również przedstawiciele władz samorządowych, przemysłu oraz studenci. Eunika Baron-Polańczyk wygłosiła referat pt. „Korelacja opinii uczniów i nauczycieli w zakresie obszarów i skutków korzystania przez dzieci i młodzież z narzędzi ICT”. Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat podmiotowości samorządu terytorialnego oraz zagrożeń dla samorządności.

[Eunika Baron-Polańczyk, 15.11.2019]

Seminarium naukowe „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu”

23 października 2019 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się seminarium naukowe skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i średnich. Głównym organizatorem spotkania był Zakład Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych oraz Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Całe spotkanie poprowadziła dr Ewa Nowicka. Podczas seminarium zostały wygłoszone trzy referaty: mgr Katarzyna Pydyniak i dr Ewa Nowicka Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, mgr Danuta Mroczyk, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, mgr Marzena Rowińska- Mróz, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zielonej Górze Pomoc diagnostyczna i postdiagnostyczna.

[Ewa Nowicka, 25.10.2019]

Seminarium „Teoretyczne i praktyczne aspektów wykorzystania ICT w edukacji”

Dnia 5 października 2019 roku – Eunika Baron-Polańczyk, Ewa Nowicka, Jacek Jędryczkowski, Paulina Woźniak-Chojnacka – uczestniczyli w seminarium i pokazie sprzętu zakupionego przez Stowarzyszenie „ZA BOREM” dzięki realizacji projektu „Tajemnicza kraina OZe” w ramach zadania publicznego Lubuska Odnowa Wsi współfinansowanego przez Województwo Lubuskie. Sprzęt jest wykorzystywany podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Akademię Programowania i Robotyki, działającą przy Stowarzyszeniu. Na wyposażenie Akademii składają się m.in. zestawy Lego® Mindstorms® EV3 Education, Renewable Energy Add-on Set, tablety do programowania, mikrokontrolery Arduino oraz zestaw VR (Virtual Reality) firmy Sony z projektorem. W trakcie sobotniego spotkania w sali wiejskiej w miejscowości Łaz mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń na temat teoretycznych i praktycznych aspektów wykorzystania ICT w edukacji oraz uczestniczyliśmy w prezentacji tradycji winiarskich regionu przeprowadzonej na Winnicy Miłosz.

[Eunika Baron-Polańczyk, Ewa Nowicka, Jacek Jędryczkowski, Paulina Woźniak-Chojnacka, 06.10.2019]

International Scientific Conference GOOD CONNECTIONS From Isolation to Cooperation

W dniach 26-27 września 2019 roku w Pradze odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Good Connections From Isolation to Cooperation”, organizowana przez Charles University, University of Zielona Góra, Palacký University Olomouc, Connectivity Centre. Udział Euniki Baron-Polańczyk obejmował prezentację tematu „Media space as an area of shaping social competences” (Przestrzeń medialna jako obszar kształtowania kompetencji społecznych).

[Eunika Baron-Polańczyk, 28.09.2019]

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”

W dniach 23-25 września 2019 roku w Rzeszowie odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja – Technika – Informatyka”, organizowana przez Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z Warszawy i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku. Udział Euniki Baron-Polańczyk obejmował: 1) przewodniczenie obradom sekcji – Panel II „Wybrane problemy Lifelong Learning”; 2) prezentację tematu „Powody stosowania ICT przez dzieci i młodzież – czynniki różnicujące”.

[Eunika Baron-Polańczyk, 26.09.2019]

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii”

W dniach 18-20 września 2019 roku w Warszawie odbył się X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny pt. „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wspólnie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Udział Euniki Baron-Polańczyk obejmował: 1) wygłoszenie referatu „Korelacja opinii uczniów i nauczycieli w zakresie obszarów i skutków korzystania przez dzieci i młodzież z narzędzi ICT” podczas obrad sympozjum tematycznego „(Nie)bezpieczeństwo ontologiczne. Człowiek współczesny w matni znaczeń, zagrożeń i symboli” (19.09.2019); 2) prezentację tematu „Źródła wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie ICT – czynniki różnicujące” w ramach programu sympozjum specjalnego „Tożsamość pedagogiki medialnej. Perspektywy, wyzwania, zadania” (20.09.2019).

[Eunika Baron-Polańczyk, 21.09.2019]