12 listopada 2020

Działalność zakładu 2020/2021

Jak COVID zmienia szkolnictwo wyższe?

W dniu 08.03.2021 na platformie Zoom odbyło się seminarium Media Education and Arts, w ramach projektu „Transcultural Perspectives in Art and Art Education” (TPAAE – European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 872718). Dr Jarek Janio z Santa Ana College w Kalifornii, USA mówił o zmianach w amerykańskim systemie edukacji (szczególnie szkolnictwie wyższym) wywołanych przez epidemię COVID-19. Od nagłego nacisku na szkolenie kadry, przez obawy o dostęp do technologii zarówno dla wykładowców, jak i studentów, a także nagle pojawiające się wyzwania w zakresie realizacji programu nauczania, epidemia COVID odcisnęła piętno na całym spektrum struktur i procesów szkolnictwa wyższego. Ogólna liczba zapisów spadła, wykładowcy czują się zaniepokojeni własną gotowością do radzenia sobie z wyłącznie zdalnym środowiskiem nauczania i uczenia się, podczas gdy wielu studentów uważa, że ich potrzeby edukacyjne nie są zaspokajane. Wystąpienie wywołało bardzo ożywioną dyskusję, w której między innymi uczestniczyli Eunika Baron-Polańczyk i Jacek Jędryczkowski. Dyskusja wskazała wiele wspólnych problemów, które nie są zależne od perspektywy regionalnej / lokalnej.

[Eunika Baron-Polańczyk, Jacek Jędryczkowski, 08.03.2021]


Edukacja STEAM

Projekt „Edukacja STEAM – zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów łączące elementy programowania i robotyki z innymi dziedzinami wiedzy w modelu STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) w SP6” otrzymał Świebodziński Grant Oświatowy. Granty Oświatowe są formą wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin. Inicjatorką i autorką projektu jest Pani mgr Aneta Raczykowska – nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego (Zespół Edukacyjny nr 1) w Świebodzinie, z kolei opiekę naukową i merytoryczną nad projektem sprawuje dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ. Wykorzystanie narzędzi edukacyjnych z serii Lego® Education: Mindstorms®EV3, Expansion Set, Renewable Energy Add-On Set, Simple and Motorized Mechanisms Base Set, pozwoli na zastosowanie nowoczesnego modelu nauczania STEAM w procesach dydaktycznych oraz  propagowania idei programowania wśród uczniów od najmłodszych lat. Dzieci poznawać będą również zagadnienia związane z OZE (Odnawialne Źródła Energii), dostawami energii, ochroną środowiska oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

[Eunika Baron-Polańczyk, 04.03.2021]


„A jeśli nie Google i Microsoft to co?”
Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem !

09 lutego 2021 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze po raz kolejny włączyła się w ogólnopolskie obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, organizując konferencję „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem !ˮ, która odbyła się online na platformie ClickMeeting. Celem przedsięwzięcia, które rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów z lubuskich szkół, jest poszerzenie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. W trakcie tegorocznej konferencji podjęte zostały również zagadnienia związane z różnymi aspektami edukacji zdalnej.

Dr Jarosław Wagner wygłosił wykład pt.  „A jeśli nie Google i Microsoft to co?”, w ramach którego przybliżył tematykę związaną z nauczaniem na odległość w okresie pandemii. Uświadomił uczestnikom konferencji, jakie możliwości dają wszechobecne technologie informacyjno-komunikacyjne w obecnej sytuacji. Przedstawił formy kształcenia zdalnego, zaprezentował platformy edukacyjne i omówił zasady bezpiecznego zachowania się uczniów w Internecie. [http://www.pbw.zgora.pl/pbw/node/546]

[Jarosław Wagner, 09.02.2021]


„Młodzieżowe Projekty OZE” – Warsztaty zarządzania projektami

W listopadzie 2020 roku odbywają się zdalne zajęcia w ramach projektu „Młodzieżowe Projekty OZE” – Warsztaty zarządzania projektami, prowadzonego na podstawie Umowy nr DM.I.614.6.24.2020 o realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”. W programie do zadań Euniki Baron-Polańczyk należy między innymi przeprowadzenie autorskich warsztatów na platformie MS-Teams pt.: Jak logicznie i precyzyjnie używać pojęć? Jak zarządzać komunikacją i dokumentacją w projektach? oraz zaprojektowanie testu diagnozującego kompetencje uzyskane przez uczestników projektu. Program warsztatów jest zgodny z PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiorem dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami zebranych, publikowanych i systematycznie aktualizowanych przez Project Management Institute. Przewiduje się również zaprezentowanie metodyk zwinnych (Agile) np. Scrum, jako narzędzi komplementarnych do klasycznych metodyk typu kaskadowego (PMBOK, PRINCE2, TENSTEP) oraz rozwiązań hybrydowych.

[Eunika Baron-Polańczyk, 12.11.2020]


Uczelnia w dobie pandemii
Wojewódzki Urząd Pracy – Edukacja w ramach pandemii

Wystąpienie w ramach corocznych spotkań branżowego partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia ustawicznego organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Dr Jarosław Wagner wygłosił wykład pt. „Uczelnia w dobie pandemii”, w którym przybliżył szanse i zagrożenia jakie pojawiają się w trakcie prowadzenia procesu kształcenia na odległość. Przedstawił w jaki sposób Uniwersytet Zielonogórski zorganizował kształcenie online w bieżącym roku akademickim, jakie mechanizmy organizacyjne zostały wprowadzone przez władze uczelni. Przybliżył problemy z jakimi zmagają się szkoły oraz uczelnie. Zwrócił uwagę na konieczność wsparcia nauczycieli zarówno w obszarze wyposażenia w sprzęt oraz oprogramowanie oraz pomoc merytoryczną.

[Jarosław Wagner, 22.10.2020]


Projekt naukowo-badawczy „Społeczno-technologiczne aspekty edukacji akademickiej w okresie pandemii – perspektywa międzynarodowa”

W ramach działalności Zespołu Pedagogiki Mediów i Kultury Edukacji realizowany jest projekt naukowo-badawczy pt. „Społeczno-technologiczne aspekty edukacji akademickiej w okresie pandemii – perspektywa międzynarodowa” (nr PBN/3/2020), finansowany ze środków Stowarzyszenia Edukacja-Nauka-Kultura. Projekt przewiduje realizację celów w okresie kwiecień 2020 – marzec 2021. Uczestnikami projektu są: Elżbieta Perzycka, Krzysztof Łuszczek, Lidia Marek, Aleksander Cywiński (Uniwersytet Szczeciński); Eunika Baron-Polańczyk (Uniwersytet Zielonogórski); Wojciech Walat, Waldemar Lib, Tomasz Warzocha (Uniwersytet Rzeszowski); Anna Babicka (Akademia Pomorska w Słupsku); Jarek Janio (Santa Anna College). Podjęte problemy dotyczą specyfiki procesu edukacji online na uczelniach w okresie pandemii, między innymi: Jak przygotowani są studenci i nauczyciele do edukacji online w okresie koronawirusa? Z jakimi trudnościami spotykają się studenci i nauczycieli w edukacji online? Jakie są efekty edukacji online w okresie koronawirusa?

[Eunika Baron-Polańczyk, 01.10.2020]


Nowoczesna edukacja – narzędzia do nauki on-line
Lubuskie Forum Edukacyjne w ramach Konwentu Marszałków RP

W ramach II Konwentu Marszałków RP odbywającego się w województwie lubuskim, 24 września w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się Lubuskie Forum Edukacyjne. Obrady zespołu były dopełnieniem tematyki edukacyjnej poruszanej podczas trwającego Konwentu Marszałków. O oświacie w dobie pandemii dyskutowali m. in. dr Jarosław Wagner, dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, który mówił o narzędziach do nauki on-line potrzebnych we współczesnej edukacji. Natomiast Jerzy Kaliszan, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. poruszył sprawę możliwości wsparcia nauczycieli w dobie nauczania zdalnego. Swoje dobre praktyki, dotyczące edukacji w czasie pandemii prezentowali dyrektorzy szkół: Paweł Juckiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowej Soli oraz Tomasz Pluta Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. Poruszono też palący dziś temat – edukacji ekologicznej. O potrzebie takiej edukacji i budowaniu bezpieczeństwa klimatycznego mówił Czesław Fiedorowicz, Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa–Bóbr. [https://wwwl.lubuskie.pl/wiadomosci/15695/lubuskie-forum-edukacyjne]

[Jarosław Wagner, 23.09.2020]